Integritets­policy

Bild på en logotyp

Information om be­hand­ling av person­uppgifter

GDPR, eller dataskydds­förord­ningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur upp­gifter om oss hanteras och öka säker­heten för hur våra person­uppgifter be­hand­las. Per­son­upp­gifter är alla upp­gifter som direkt eller in­direkt kan kopplas till en enskild person. Data­skydds­förord­ningen komp­let­teras med andra regler, som gäller till exempel de krav som ställs på patient­journaler (Patient­data­lagen) och de lagar som handlar om sekre­tess och tystnads­plikt. 

Den här informationen syftar till att för­klara hur min verksamhet, Psykolog Hedvig Reesalu AB, han­terar dina per­son­upp­gifter. Om du har några frågor kring per­son­uppgifts­behand­lingen kan du vända dig till mig, Hedvig Reesalu.

Personuppgifts­ansvarig

Jag är ansvarig för de person­upp­gifter som behand­las i sam­band med vård­kontak­terna mellan dig och oss.

E-post:
kontakt[at]hedvigreesalu.se

Ändamål och rättslig grund för behandling

Jag använder de upp­gifter du lämnar för att jag som vårdgivare ska kunna ge dig en god och säker vård. De an­vänds också i det sys­te­matiska och fort­löpande patient­säker­hets­arbe­tet. Upp­gifterna förs under vård­tiden löpande in i jour­nal­syste­met. Upp­gifterna är också till för att vara en informa­tions­källa för dig som patient.

Den rättsliga grund som verksamheten har för att behandla dina person­upp­gifter är att hälso- och sjuk­vård är en upp­gift av s.k. allmänt in­tresse, det vill säga en verk­samhet som är grund­läggande för att vårt sam­hälle ska fun­gera. Legi­ti­me­rade psyko­loger är också skyl­diga enligt lag att doku­men­tera vården genom att föra journal (bland annat en­ligt Patient­datalagen). Min verk­samhet står, precis som alla vård­givare, under till­syn av Inspek­tionen för vård och omsorg och i händelse av deras till­syn fyller patient­upp­gifterna en viktig funktion.

Lagringstid

Alla personuppgifter kommer, i enlig­het med reg­lerna i Patient­data­lagen, att raderas tidi­gast tio år efter den senast gjorda journalanteck­ningen.

Dina rättigheter

Du som patient har rätt att få informa­tion om den person­upp­gifts­behandling som sker. Du har även, med de begräns­ningar som följer av Patient­data­lagen, rätt att få dina person­upp­gifter rättade, att få upp­gifterna rade­rade, att kräva att be­hand­lingen av upp­gifter i vissa fall be­gränsas, samt att i vissa fall in­vända mot behand­ling. 

Du kan även ha rätt till skade­stånd om dina per­son­upp­gifter i patient­journalen skulle behand­las i strid med reg­lerna i Patient­datalagen.

Uppgiftsskyldig­het enligt lag

I särskilda fall kan jag ha skyldig­het enligt lag att lämna ut upp­gifter. En sådan upp­gifts­skyl­dighet gäller en­ligt reglerna i:

  • Socialtjänstlagen, om ett barn far illa.
  • Socialförsäkringsbalken, när det gäller uppgifter som behövs för beslut i social­försäkrings­ärende.

Regler om sekre­tess och säkerhet för upp­gifterna

För alla patient­uppgifter, både sådana du lämnar och sådana vi använder ex­em­pel­vis i jour­nalen, gäller de regler om tystnads­plikt som följer av Patient­säker­hets­lagens bestäm­melser.

Rätten att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klago­mål till Data­inspek­tionen rörande min behand­ling av dina person­upp­gifter.

Uppgifter som krävs enligt lag

Enligt Patientdata­lagen och So­cial­styrel­sens före­skrifter ställs krav på ett visst inne­håll i patient­journalen. De krav som ställs är att vårdgivaren ska föra in upp­gifter om patientens iden­titet, väsent­liga upp­gifter om bak­grunden till vården, de bedöm­ningar som vårdgivaren gör, de plane­ringar som görs, och de åt­gärder som genom­förs. Vidare ställs krav på att vårdgivaren anger vilken informa­tion som har lämnats till dig som patient, om val av behand­lings­alter­nativ, ut­färdade intyg och remisser samt in­gående och ut­gående hand­lingar.

Cookies

Den här webbplatsen använder inte cookies.

Det kan dock vara så att du har be­sökt andra webb­platser som an­vänder cookies och där gett ditt sam­tycke till att dessa lagras på din enhet. I så­dana fall följer dessa cookies med i din enhet även när du be­söker en cookies­fri webb­plats som denna. Om du inte vill att cookies lag­ras på din enhet kan du själv åt­gärda detta genom att blockera cookies i din webb­läsare. Detta gör du genom att ändra i dina säker­hets­inställ­ningar i webb­läsaren. Du kan också radera tidi­gare lag­rade cookies genom att rensa webb­läsar­histo­riken i din webb­läsare.