Individuell psykoterapi

Jag erbjuder psykologisk behandling och rådgiv­ning utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT). KBT har god evidens och starkt forskningsstöd för ett flertal olika psykiska besvär. Inom KBT ryms olika behandlingsformer, de jag är specialiserad på kan du läsa om nedan. Jag erbjuder även Compassionfokuserad terapi (CFT) som fungerar särskilt väl vid låg självkänsla, skam och självkritik, samt psykodynamisk terapi (PDT) för den som önskar.

Bild på en hand som nuddar vid vattenyta
Bild på en logotyp
”Förändring är svårast i början,
rörigast i mitten och bäst i slutet”

(Robin Shanwa)

Vad är psykoterapi?

När det gäller psykoterapi finns det ingen universell lösning eller metod som fungerar för alla. Vi är alla olika, och personer söker terapi av en mängd olika anledningar och har en mängd olika önskemål. Vissa strävar mot att uppnå specifika, avgränsade mål framåt, andra vill utforska och förstå sig själva och det de varit med om på ett djupare plan, ytterligare andra vet inte varför de mår dåligt. Min uppgift som psykolog blir att förstå just dina behov och därefter föra samman det med evidensbaserad praktik (det vill säga det som aktuell forskning visar är mest effektivt) för att hjälpa dig framåt på bästa möjliga sätt.   

Då varje människa just är unik skräddarsys den psykologiska behandlingen utifrån den enskilda klientens behov, livssituation och önskemål. Denna process sker dock inte enskilt utan är till stor del ett samarbete. Utifrån din livsberättelse finner vi tillsammans det upplägg som blir mest fördelaktigt att gå vidare med för din del.

Bild på en solnedgång

En gemensam vandring

Som jag ser det handlar bra psykoterapi om en resa såväl i det inre som i det yttre, där jag som psykolog fungerar som guide och stöttepelare för dig som klient, så att du kan finna din väg till personlig utveckling och välbefinnande. Jag ser det som en stor förmån att få vandra en stund med dig på din resa genom livet och hjälpa dig att hitta rätt kurs framåt. Många gånger kan vägen kännas lång och svår, inte minst i början när det fortfarande är många steg kvar mot förändring, eller efter ett tags kämpande då det kan vara lätt att tappa sikte, men fortsätter du bara arbeta mot dina mål kommer du hela tiden komma närmre det du längtar efter. Vi gör det tillsammans!

God matchning

En annan viktig förutsättning för bra terapi är att det är en god matchning mellan terapeut och klient, där du som klient ska känna dig trygg, respekterad och förstådd. Om jag skulle bedöma att dina behov inte kan tillgodoses av mig kommer jag att hänvisa dig vidare till annan vårdgivare som har mer specialiserad kunskap om dina specifika svårigheter. Det är viktigt för mig att säkerställa att du får bästa möjliga hjälp, oavsett var du får den.

Jag erbjuder psykoterapi på mottagningen, online eller via ”Walk & Talk”, du som klient avgör vad som passar dig bäst.

Bild på två personer som samtalar

För mer information om hur jag arbetar var god se ”OM MIG”,
längre ner följer även information om de olika behandlingsmetoder jag tillhandahåller.

För mer information om hur jag arbetar var god se ”OM MIG”, längre ner följer även information om de olika behandlingsmetoder jag tillhandahåller.

Bild på en logotyp

Vanliga anledningar att söka hjälp

Här nedan kan du se vilka vanliga besvär jag som psykolog behandlar. Om ditt problem inte finns med i listan har jag möjlighet och kompetens att hitta ett sätt att hjälpa dig också med det. Du är välkommen att kontakta mig så pratar vi om hur vi kan gå vidare.

Ångesttillstånd och oro (social ångest, paniksyndrom, generaliserat ångestsyndrom (GAD), tvångssyndrom (OCD) och specifika fobier).

Nedstämdhet och depression.

Stress och utmattning.

Relationssvårigheter.

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Trauman, övergrepp.

Kriser (livskriser, ålderskriser).

Sorg.

Våld i nära relationer.

Sömnbesvär.

Låg självkänsla.

Självkritik.

Narcissism.

Hälsoångest (hypokondri).

Kräkfobi (emetofobi).

Ätstörningar och negativ kroppsuppfattning.

Dysmorfofobi (BDD).

Riskbruk av alkohol och lättare alkoholmissbruk.

ADHD/ADD.

PMS/PMDS.

IBS och smärtproblematik.

Sexuella problem eller problem med närhet.

Anhörigstöd.

Om du har starka självmordstankar är det viktigt att du vänder dig till närmaste psykiatriska akutvårdsmottagning, din vårdcentral eller 1177 för hjälp.

Bild på mottagningsrum

Varför gå i privat psykoterapi?

Vid kontakt med större vårdgivare av psykologiska tjänster finns det ofta begränsningar i val av behandlare eller av psykoterapeutisk metod. Det är ofta ett snävt urval personer som erbjuds hjälp, långa väntetider, ett begränsat antal besök som erbjuds samt kortare besökstid. Offentlig vård utgår från principen ”one size fits all” vilket sällan stämmer överens med verkligheten. Jag erbjuder en personlig, avslappnad och trygg miljö med snabb tillgänglighet, där du kan utvecklas och förändras i din egen takt. Se nedan för vilka fördelar en psykoterapi kan ge.

Sekretess, etik etc.

Jag värnar integritet och diskretion. Som psykolog arbetar jag under Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL) vilket innebär att jag har en skyldighet att journalföra våra samtal. Dock är min behandling inte kopplad till allmänna journalsystem vilket innebär en extra nivå av sekretess och trygghet för dig. Ingen kommer åt journalen om du inte själv gett samtycke till det. Min journalföring sker i enlighet med Patientdatalagen (PDL).

Bild på en person som antecknar
Bild på en logotyp

Så här går en psykologisk behandling till

En psykologisk behandling innehåller i regel en inledande kartläggningsfas, en behandlingsfas och en avslutningsfas.

Inledningsfas

Vår kontakt inleds med en kartläggning som består av ett till tre samtal. Vi går tillsammans igenom hur det kommer sig att du söker hjälp, din aktuella livssituation och historik. Det är först efter själva kartläggningen som en specifik behandlingsmetod kan bli aktuell. Samtalen i denna fas ses inte som behandlande men kan fortfarande ha en terapeutisk verkan. 

Under denna fas utarbetar vi även en behandlingsplan tillsammans där tydliga och nåbara mål sätts upp utifrån dina specifika behov. Jag genomför också en gedigen beteendeanalys där jag som psykolog skapar förståelse för hur dina problem uppstått och vad som vidmakthåller dem. Detta blir utgångspunkt för samtliga efterföljande behandlings­interven­tioner.

Behandlingsfas

Att du som klient känner dig trygg och införstådd med innehåll och upplägg av vårt arbete är av yttersta vikt för mig, därför arbetar jag alltid på ett transparent sätt. Det innebär att jag förklarar för dig hur jag tänker och vilka åtgärder jag skulle vilja använda så att du har en klar bild av varför jag rekommenderar dem och blir delaktig i besluten. 

Under besöken arbetar vi sedan riktat med just de besvär du vill komma till rätta med. Mellan besöken ges överenskomna hemuppgifter för att pröva och nöta in de nya lärdomarna samt se till att utvecklingen går framåt. Har du svårt för hemuppgifter får vi hitta ett annat sätt, vi löser det tillsammans. 

Avslutningsfas

Under avslutningsfasen i terapin sammanfattar vi vad vi har arbetat med och utvärderar behandlingen. Vi ser även över riskfaktorer för återfall och utarbetar en plan för att du ska kunna bibehålla det du lärt dig och säkerställa långvariga och varaktiga resultat.

Låter detta som något för dig?
Varmt välkommen att boka besök!

Bild på en logotyp

Psykologiska behandlings­metoder

Nedan beskrivs olika psykologiska behandlingsmetoder jag erbjuder. Efter kartläggningen hittar vi tillsammans rätt väg för just dig.

Klicka på de olika rubrikerna så visas informationen nedanför.

Vad är Kognitiv Beteendeterapi (KBT)?

KBT är ett samlingsnamn för olika psykoterapiformer som fokuserar på att förstå och ändra tankar och beteenden, i syfte att effektivt lindra psykiska besvär och öka välbefinnande. I KBT lär du dig att identifiera dina tankar, känslor och beteenden. Du får även lära dig konkreta verktyg som hjälper dig att tänka och agera på mer hjälpsamma sätt på lång sikt samt hjälp med att utmana dina rädslor. Jämfört med traditionell KBT har modern KBT ofta ett större fokus på att komma i kontakt med dina känslor och på att lära dig att hantera dem på konstruktiva sätt (se t.ex. UP).  

KBT är en effektiv och beprövad psykoterapiform med god evidens. Socialstyrelsen rekommenderar idag KBT som förstahandsval för att behandla en rad olika problem såsom depression och olika ångestsyndrom (t.ex. social ångest, tvångssyndrom, PTSD). Det är även den metod som har bäst forskningsstöd för att behandla stress.

Några viktiga grundprinciper i KBT

I KBT arbetar vi tillsammans som ett team. Jag är expert på metoden och du är expert på dina tankar, känslor och beteenden. Tillsammans arbetar vi för att förstå och komma åt problemet. Fokus ligger på aktuella problem i nuet och hur de kan hanteras för att uppnå högre livskvalitet här och nu och framåt. Från våra första möten har jag som psykolog även kunskap om din bakgrund och dina tidigare erfarenheter och kan relatera till hur det påverkar dina tankar, känslor och beteenden i nuet. För dig som främst vill fokusera på din barndom och bearbeta den, se PDT nedan.

Tredje och fjärde vågens KBT

”Tredje vågens KBT” omfattar mer moderna psykoterapiformer inom KBT såsom Acceptance och Comittment Therapy (ACT), Unified Protocol (UP) och Mindfulnessbaserade terapier. Genom att betona medveten närvaro i stunden och acceptans av tankar och känslor i stället för att kämpa emot dem, hjälper tredje vågens KBT till att utveckla nya strategier för att hantera negativa tankar och känslor. De fokuserar också på att skapa beteendeförändringar som är mer i linje med dina värderingar och långsiktiga mål. Dessa terapier är användbara för en rad olika psykiska problem inklusive ångest, depression, missbruk, stress och relationssvårigheter. Precis nyligen har det även börjat talas om en ”fjärde vågens KBT”, som handlar om Processbaserad terapi (PBT). Fokus inom PBT är att komma tillrätta med de processer som driver problemen, oavsett diagnos. Denna utveckling följer jag noga. 

Låter KBT som något för dig? Välkommen att boka besök

UP är en nyskapande KBT-behandling som syftar till att hjälpa alla människor som kämpar med att hantera svåra känslor, oavsett diagnos. Traditionell KBT är inriktad på att behandla en diagnos i taget, t.ex. depression eller panikångest. Många med psykisk ohälsa lider dock av flera olika besvär samtidigt. När vi har en ångestproblematik blir vi även nedstämda av det lidande ångesten orsakar, och när vi är deprimerade är det lättare för oss att känna oro och ångest. UP tog fasta på det och har genom forskning visat vilka gemensamma karaktärsdrag som förenar människor med olika känslomässiga problem. Har du ångest och depression har du också en benägenhet att oftare uppleva negativa känslor än vad personer som inte lider av känslomässiga problem gör, du upplever även dina känslor mer intensivt och som mer obehagliga. 

Det speciella med UP är att du får verktyg att bearbeta flera olika tillstånd och känslor samtidigt. Du får verktyg både för din ångest och din nedstämdhet och slipper på så vis genomgå flera behandlingar. UP lämpar sig väl för depression, social ångest, paniksyndrom, GAD, PTSD, lättare missbruk och ätstörningar.

Känner du igen dig i detta? Varmt välkommen att boka besök

Utgångspunkten i ACT är att mänskligt lidande har sitt ursprung i normala psykologiska processer. I stället för att kämpa emot och försöka förändra det ”som är” tränas du i att observera dina tankar, känslor och impulser i stunden och att förhålla dig till dem på ett accepterande sätt. 

Samtidigt fokuserar ACT på att hjälpa dig att ta steg mot ett meningsfullt och rikt liv genom att identifiera dina värderingar och en riktning i livet som bygger på dem. Du tränas därefter att utföra beteenden i linje med din nya riktning i livet vilket gör att du förverkligar dina grundläggande värden och kommer närmare det liv du innerst inne vill leva. 

ACT är effektivt för att behandla ångesttillstånd, depression, stress, kronisk smärta, relationsproblem samt för den som vill leva ett mer autentiskt liv. 

Låter detta som något för dig? Välkommen att ta kontakt

KBT-behandling för trauma och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), såsom PE och WET, går ut på att motverka undvikande och att hjälpa dig att närma dig de traumatiska minnena på nytt med hjälp av exponering.

PE är en strukturerad KBT-behandling som utvecklats för att behandla PTSD men har även framgångsrikt använts för att t.ex. förebygga återfall vid långvarigt alkohol- eller drogmissbruk. De huvudsakliga interventionerna består av två sorters exponering. Vid imaginativ exponering uppmanas du att återberätta den traumatiska händelsen som du minns den idag, men i en trygg miljö med mig som stöttande psykolog vid din sida. Vid exponering in vivo konfronteras du med säkra platser, situationer och händelser som ger upphov till ångesten. Du lär dig även verktyg för att hantera den stress som uppstår. Behandlingen är omfattande men resultaten är mycket goda och förändrar i många fall hela livet för den som drabbats.

WET är en annan KBT-behandling för att behandla PTSD som i likhet med PE går ut på att du exponerar dig för de traumatiska upplevelserna men här sker exponeringen i skriftlig form. WET är i regel en kortare behandlingsform och fungerar särskilt väl vid enskilda trauman. Vid upprepade trauman som skett över längre tid rekommenderas PE i första hand. WET kan hjälpa dig minnas traumat i en mindre stressande situation och öka din tolerans för de negativa känslor och fysiska reaktioner som uppstår. Efter den skriftliga exponeringen går vi tillsammans igenom de reaktioner som uppstått under din exponering. Du får hjälp att bearbeta det som skett och utvecklar nya sätt att tänka kring traumat och vad det betyder för dig.

Lider du av trauma eller PTSD? Varmt välkommen att boka ett första besök!

CFT är en terapiform som fokuserar på att utveckla och stärka medkänsla både gentemot dig själv och andra. Den lämpar sig särskilt väl för att behandla självkritik, skam och prestationsbaserad självkänsla. Den passar även för dig som har en generell otrygghet i livet eller som har svårt för att hantera starka känslor. Forskning visar att det är svårt att vara medkännande mot sig själv och att ta emot medkänsla från andra när vi skäms eller kritiserar oss själva, något som gör att vi får svårt att skapa och bibehålla hälsosamma relationer till oss själva och till andra.

CFT baseras på senaste forskning inom evolutionsteori, inlärningsteori, neurovetenskap, affektteori, socialpsykologi och buddhistisk psykologi och använder sig av interventioner från olika terapeutiska skolor såsom KBT och PDT. Inom CFT innebär ”compassion”, eller medkänsla, att vi har en djup medvetenhet om vårt eget och andra levande varelsers lidande, samtidigt som vi har en önskan om och anstränger oss för att lindra detta lidande. Vi arbetar dels med att närma oss och förstå lidandet samt hur vi kan hantera det på ett medkännande sätt och dels med att förändra lidandet genom att förändra våra beteenden.

En viktig utgångspunkt är att medkänsla är en naturlig förmåga hos oss människor, som utvecklats genom evolutionens lopp, men att denna förmåga av olika skäl har blivit blockerad. CFT hjälper dig att lösa upp dessa blockeringar och behandlingen skräddarsys utifrån dina specifika behov. Genom olika tekniker och övningar syftar CFT till att bygga upp en medkännande och förstående attityd och relation till dig själv, vilket hjälper dig att hantera svåra känslor som ångest, stress och depression. Jag som terapeut arbetar bland annat mycket med det som sker mellan oss i terapirummet och speglar dig på ett medkännande sätt vilket leder till något som kallas modellinlärning.

Lider du av självkritik eller har du en prestationsbaserad självkänsla? Då är CFT en metod som kan hjälpa dig. Välkommen att ta kontakt

PDT är en psykoterapiform som fokuserar på att utforska hur tidigare erfarenheter, ofta från barndomen, påverkar en persons nuvarande beteenden, tankar och känslor. Vi samarbetar för att utforska djupare psykologiska mönster och öka din insikt i omedvetna tankar, känslor och konflikter. Målet med PDT är inte symtomlindring i första hand, utan att du ska få ökad självkännedom och självinsikt samt att öva upp din förmåga att själv kunna lösa inre konflikter som uppstår i framtiden. Det är en inre resa där allt får finnas och ta plats.

PDT visar på goda, varaktiga resultat utifrån beprövad erfarenhet. Det finns även forskningsstudier som visat att resultaten från PDT kan bli bestående och att du inte bara får omedelbara fördelar av terapin utan att du fortsätter att utvecklas och växa psykologiskt även efter terapins avslut. På så vis har PDT förmåga att skapa långsiktig positiv förändring.

PDT utgår från flera olika teoretiska fält såsom objektrelationsteori, anknytningsteori, psykoanalytisk teori och personlighetsteori. Inom PDT anses psykiska symtom bära på en mening och vara möjliga att förstå. Symtom på ångest och nedstämdhet uppstår när du som person inte finner, eller använder dig av ohjälpsamma, sätt att hantera dina känslor och relationer. Du kan t.ex. använda strategier som var hjälpsamma tidigare i livet men som inte är lika hjälpsamma i din aktuella kontext idag. En viktig del i PDT är att analysera innebörden och betydelsen av symtomen.

Något som skiljer PDT från KBT är synen på det mänskliga psyket som en dynamisk process. I PDT utforskas den komplexa dynamiken mellan olika önskningar, motiv och drivkrafter som kan skapa inre konflikter. Dessa processer är mer eller mindre medvetna. En viktig utgångspunkt är att vi styrs av tankar och känslor som vi inte alltid är medvetna om samt att vi har psykiska försvarsmekanismer som skyddar oss från att komma i kontakt med inre konflikter och smärta. Dessa försvar kan vara mer eller mindre rigida och över tid kan olika mönster urskiljas för olika individer. Terapin strävar efter att skapa en öppenhet, förståelse och mening kring detta.

PDT lämpar sig väl för den som lider av depression, ångestsyndrom, personlighetssyndrom eller av olika kroppsliga symtom där läkaren inte hittat något fel. PDT passar även bra för den som vill förändra sitt sätt att hantera relationer eller sin bild av sig själv, samt för den som rent allmänt vill få bättre självinsikt och utvecklas som person.

Har du haft en tuff uppväxt? Hamnar du ofta i destruktiva relationer? Varmt välkommen att ta kontakt
Bild på en logotyp

Vilka fördelar kan en psyko­terapi ge?

Att gå i psykoterapi är för många en givande och berikande upplevelse, även om det stundtals också är påfrestande att komma till insikt om delar av dig själv och att genomföra de beteendeförändringar som krävs för att du ska nå dina mål. Nedan listas några vanliga fördelar med att gå i terapi.

Ökad självinsikt

Genom psykoterapi får du ökad förståelse för dina tankar, känslor, beteenden och livsmönster. Detta leder ofta till ökad självinsikt och en medvetenhet om hur det kommer sig att du reagerar på ett visst sätt i olika situationer.

Komma tillrätta med specifika problem

Psykoterapi är effektivt för att hantera en rad olika problem såsom; depression, ångest, trauma, missbruk, relationsproblem m.m. Du får specifika verktyg och strategier för att hantera och övervinna dina utmaningar. 

Bättre regleringsförmåga

Genom psykoterapin lär du dig effektiva strategier för att hantera starka negativa känslor, tankar och beteenden över lag. Du får lära dig att identifiera och förstå dina känsloreaktioner samt att reglera dem på nya, mer hälsosamma sätt.

Förbättrade relationer 

Psykoterapi kan hjälpa till att utveckla mer hälsosamma beteendemönster och stärka olika slags relationer bl.a. genom ökad förståelse, acceptans, förbättrad kommunikation samt konflikthanteringsförmåga. 

Bild på en man som sträcker armarna mot skyn

Ökad självkänsla och självtillit

Psykoterapi erbjuder en trygg och stödjande plats där självinsikt och medvetenhet om styrkor och svagheter främjas. Du får hjälp att utveckla hälsosamma, mer medkännande tankemönster och beteenden vilket resulterar i ökad självkänsla och självtillit. Terapin främjar också en mer positiv självbild, inte minst genom dess fokus på positiva egenskaper hos dig. Exponering, som innebär att du stegvis utsätter dig för det du undviker, är en teknik som ofta kraftigt ökar din tilltro till att kunna hantera livets utmaningar.

Få prata med en utomstående 

Det kan vara skönt att prata med en neutral part som inte känner dina närstående utan kan vara objektiv och tillhandahålla en trygg plats för utforskande, självförståelse och personlig utveckling genom en kombination av sekretess, professionell expertis och neutralitet.

Bättre fysisk och psykisk hälsa

Forskning visar att psykoterapi inte bara leder till förbättringar i psykisk hälsa utan också i fysisk hälsa. Genom att minska stress och förbättra psykiskt välbefinnande har terapin således positiva effekter för din hälsa som helhet. 

Självutveckling och personlig tillväxt

Terapi fungerar ofta som en plats för personlig utveckling och mognad. Du får hjälp att identifiera dina styrkor, värderingar och mål för att främja en mer meningsfull och autentisk livsstil.

Ökad psykologisk motståndskraft

Din psykologiska motståndskraft handlar om förmågan att anpassa dig till svårigheter, trauma eller motgångar i livet. Den innefattar din förmåga att hantera stress, behålla en positiv syn på livet samt att hitta sätt att växa och stärkas genom utmaningar.

Välkommen att göra förändringsarbetet med mig!
Kontakta mig om du vill boka besök!

Välkommen att göra förändringsarbetet med mig! Kontakta mig om du vill boka besök!

Bild på en logotyp

Här kan du hitta mer information

BOKA TID

Så här tar du kontakt

Du är varmt välkommen att ta kontakt för att få veta mer eller för att boka tid. Skicka ett mail, fyll i kontaktformuläret eller ring och lämna ett meddelande. För den som föredrar går det även att boka tid direkt i min digitala kalender.

Jag ser fram emot att höra av dig!

Bild på en logotyp
Bild på en lur symbol
0762-72 98 98
Bild på en e-post symbol

kontakt[at]hedvigreesalu.se

Bild på en hem symbol
Östra Larmgatan 15,
411 07 Göteborg